Výsledek hledání pro výraz

Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky eshopu www.visionprint.cz a www.visionprint.sk

Jakákoliv objednávka (všech produktů z nabídky eshopu) je závazná (a to podle Občanského zákoníku §2048, §2049, §2050, §2051-, §2052, zákon č. 89/2012 Sb). V případě že nebude zakázka či objednávka poslaná na dobírku objednavatelem vyzvednuta nebo převzata, bude v jakémkoliv případě požadováno uhrazení všech vzniklých nákladů na výrobu (papír či plast, průjezdy tiskovým strojem, veškeré zušlechtění, veškerá práce za konečné zpracování, balení, poštovné atd.), manipulační poplatek (smluvní pokuta) ve hodnotě celkové hodnoty objednávky. Odešlete li objednávku souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a cenou nebo smluvní pokutou v plné výši.

Objednávku můžete bezplatně zrušit max. do 90 minut. po objednání. V případě že objednávka nebyla objednána v režimu express nebo objednávku zrušíte později a ta je již v procesu výroby, budou Vám účtovány náklady za její zpracování. V případě, že je objednávka již v tisku (stav Ve výrobě), zrušení objednávky již bohužel v žádném případě není možné.

Berte prosím na vědomí, že jakékoliv neuhrazené pohledávky (nebo neuhrazená smluvní pokuta), budou postoupeny vymáhací společnosti k vymáhání a to včetně komplet všech nákladů s tím spojených.

  1. Dodací termín: jsme zodpovědní za termín dodání zabaleného a hotového objednaného výrobku přepravní společnosti /v našem případě jde především o PPL a česká pošta/ . Závazný termín dodání přepravní společnosti pokud není uvedeno jinak je 14dní. V případě objednání expresní služby za příplatek je závazný termín výroby dle objednávky. Standartní snahou je, ale odesílat všechny zakázky během 5 pracovních dnů.

  1. Kvalita výroby: Na stránkách eshopu je umístěn video návod, doporučujeme si ho před započetím přípravy designu prohlédnout, vyvarujete se tím chybné přípravě dat z kterých po té probíhá naše výroba. Před dokončením objednávky je Vám nabídnuta zpoplatněná služba kontrola tiskových dat v případě objednání neseme plné riziko za kvalitu zpracování my a to následovně: ručíme po kontrole za to - že jsou data po tiskové stránce v pořádku, neobsahují rozostřené soubory fotky či texty, vybrané technologie jsou správné a dosáhne se kvalitního výsledku tisku. V případě pochybností jsme povinni objednávajícího kontaktovat a problém vyřešit. Pokud si zákazník, uvedenou službu kontroly dat neobjedná, neručíme za kvalitu tisku v případě špatně vytvořených tiskových dat. V případě, že se chyby ve výrobním procesu všimneme, samozřejmě zákazníka kontaktujeme a snažíme se chybu společně vyřešit. Poté se samozřejmě posouvá den expedice zakázky.

  1. Autorská práva na designy šablon: Veškeré designy a šablony, které můžete pro své tiskoviny používat ať zdarma či za poplatek, jsou chráněny autorským zákonem. Veškeré kopírování či neoprávněné použití je trestné a je bráno jako hrubé porušení soukromých a vlastnických práv naší společnosti a naše společnost bude využívat všech možností, jak chránit své duševní a autorské vlastnictví. V případě objednávky na našem e-shopu pro konkrétní produkt Vám udělujeme právo využívat zdarma náš design šablony, ale jen a pouze pro zakázky tisknuté či vyráběné u nás.

  1. Dále prosíme berte na vědomí, že veškerá Vámi dodaná tisková data jsou automaticky kontrolována našimi DTP pracovníky. V případě, že jsou tato data nekorektní a tím pádem nepoužitelná pro tisk (snížená kvalita, texty příliš do krajů, bez spadávky atd.), posouvá se termín expedice dokud nejsou tato data opravena ze strany zákazníka nebo po vzájemné domluvě naším DTP pracovníkem. Tzn. udávaný termín expedice začíná běžet, jakmile jsou tisková data plně použitelná pro tisk. V případě prodlevy s opravou dat ze strany zákazníka NELZE termín expedice dodržet ani garantovat!

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. 1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) tvoří nedílnou součást všech smluv uzavřených mezi objednatelem (dále jen „zákazník“) a zhotovitelem, společností Marketing Vip Servis s.r.o., se sídlem Dušní 8/11, 110 00 Praha 1, IČ: 01493965 , DIČ: CZ01493965  (dále jen „provozovatel“), který je provozovatelem internetového e-shopu na www.visionprint.cz a www.visionprint.sk a upravují jejich vzájemné vztahy.

1. 2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek jsou smluvní strany oprávněny sjednat pouze formou písemném dodatku ke smlouvě. Takto sjednaná ustanovení mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1. 3. Obchodní podmínky platí i na smlouvy, kde zákazníkem je živnostník či právnická osoba podnikatel, kromě ustanovení o právech zákazníka na odstoupení od smlouvy.

2. PŘEDMĚT SMLUVNÍHO VZTAHU

2. 1.  Předmětem této smlouvy je závazek provozovatele vykonat zákazníkovi dílo, podle objednávky zákazníka a závazek zákazníka dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

3. INFORMACE PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

3. 1. Provozovatel sděluje zákazníkovi, následující

  1. náklady na prostředky komunikace na dálku se v případě internetového ani telefonického připojení neliší od základní standartní sazby,
  2. zálohy na sjednanou cenu nebo obdobné platby nejsou vyžadovány pouze v případě na neosobní a personalizované zboží či výrobky - v případě, že zákazník požaduje poskytnutí specifických služeb, specifické výroby, která již nelze udat nikomu jinému je vyžadována platba předem, a je pouze a jedině na rozhodnutí dodavatele zda umožní výrobu za platbu při nebo po předání zboží.
  3. že neuzavírá smlouvy na dobu neurčitou, ani smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění,
  4. v případě, že kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o

- kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

- smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

- smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

e) v případě Odstoupení od smlouvy je ho zákazník povinen zaslat na adresu pobočky provozovatele Argentinská 26, 170 00 Praha 7, nebo je oprávněn využít formulář pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách provozovatele.

f) Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy

- o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

- o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na odchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy

- o dodávce zboží, které bylo vyrobeno dle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu

g) v případě odstoupení od smlouvy je zákazník povinen nést veškeré náklady spojené s navrácením zboží provozovateli a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou,

h) v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb, a jejichž plnění již začalo, je zákazník povinen uhradit poměrnou část ceny

i) provozovatel nevyřizuje mimosoudně stížnosti zákazníků. V případě stížností má zákazník právo obrátit se se svými stížnostmi na orgán dohledu nebo státního dozoru.

j) souhlasí s tím, aby společnost Marketing Vip Servis s.r.o. zasílala svá obchodní sdělení týkající se nabízení výrobků a služeb v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. v platném znění.

Svým souhlasem uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění, svůj souhlas se zpracováním poskytnuté emailové adresy společnosti Marketing Vip Servis s.r.o., se sídlem Dušní 8/11, 110 00 Praha 1, IČ: 01493965, za účelem zařazení do databáze a dalšího reklamního, marketingového účelu tj. zejména nabízení výrobků, služeb a za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle platného zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu 10 let do odvolání.

Pokud si přejete svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení společnosti Marketing Vip Servis s.r.o. na vaší emailovou adresu odvolat, můžete tak učinit na email info@visionprint.cz.

k) Faktury zasíláme pouze v elektronické podobě.

4. OBJEDNÁVKA A VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

4. 1. Pro objednání zboží nebo služeb vyplní zákazník objednávkový formulář na internetových stránkách provozovatele www.visionprint.cz a www.visionprint.sk (dále také jen „webové rozhraní obchodu“). Odeslaný objednávkový formulář obsahuje informace o objednávaném zboží a službách, výši a způsobu úhrady ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávky a také informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále jen jako „objednávka“).

4. 2. Smluvní vztah mezi provozovatelem a zákazníkem vzniká okamžikem uzavření smlouvy. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je zákazníkovi provozovatelem zobrazeno potvrzení o přijetí objednávky (což je poslední krok objednávkového procesu) a jejím obsahem jsou i údaje řečené zákazníkovi před jejím uzavřením. Potvrzení o přijetí objednávky zasílá provozovatel na uvedený email po potvrzení objednávky a zpracování řádně vyplněného objednávkového formuláře, který je součástí objednávkou umístěného na webovém rozhraní obchodu, vyjma objednávky zboží a služeb, kde uživatel zasílá vlastní podklady/data.

4.2.1. V sekci webového rozhraní, kde uživatel zasílá vlastní podklady či data je smlouva uzavřena okamžikem, kdy dojde k potvrzení objednávky pracovníkem provozovatele (nikoliv automatická odpověď objednávkového systému), a to v případě, kdy se konečná cena za objednanou službu shoduje s cenou uvedenou na webovém rozhraní obchodu (typicky zaslané podklady vyhovující a plně korektní pro výrobu).

4.2.2. V sekci webového rozhraní kde uživatel zasílá vlastní podklady či data je smlouva uzavřena okamžikem, kdy dojde k akceptaci konečné ceny za objednané služby zákazníkem, která byla zákazníkovi zaslána pracovníkem provozovatele po přijetí objednávky, a to v případě kdy se tato konečná cena za objednanou službu neshoduje s cenou uvedenou na webovém rozhraní (typicky nekorektnost podkladů pro výrobu - nutná oprava ze strany zákazníka nebo ze strany výrobce - vícenáklady).

4. 3. Potvrzení o přijetí objednávky zasílá provozovatel zákazníkovi elektronickou poštou: e-mail, na elektronickou adresu uvedenou zákazníkem v elektronickém průvodci objednávkou na webovém rozhraní obchodu nebo na elektronickou adresu uvedenou v uživatelském účtu (bod 8. 1. a násl.). Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za chybně udanou emailovou adresu pro doručení potvrzení objednávky. Tzn. objednávku nelze považovat za nepřijatou, když uživatel vlastní chybou nebo nepozorností uvede nepravdivé údaje.

4. 4. Podstatný obsah smlouvy je určen obsahem objednávky a obchodními podmínkami.

4. 5. Údaje uvedené zákazníkem v objednávce jsou automaticky provozovatelem považovány za správné a konečné.

4. 6. Provozovatel neodpovídá za zjevné nesprávnosti v objednávce. Zejména pak, vzhledem k automatizaci celého procesu poskytovaných služeb, není povinen provádět jakoukoliv kontrolu údajů (texty, emaily, telefony), informací a obsahu nahrávaného a vyplňovaného zákazníkem (podklady/data pro výrobu) na webové rozhraní obchodu.

4. 7. Provozovatel neodpovídá za původ a povahu obsahu (z pohledu autorského zákona) poskytovaného zákazníkem v objednávce.

4. 8. Provozovatel není povinen uzavřít smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily podmínky smlouvy.

5. URČENÍ CENY A PODMÍNKY PLATEB

5.1. Rozhraní e-shopu provozovatele obsahuje seznam služeb poskytovaných provozovatelem, a to včetně uvedení ceny za rozsah a kvalitu objednávaných služeb. Ceny u jednotlivých nabízených služeb jsou uvedeny bez DPH. Cena představující náklady na dopravu plnění či případnou kontrolu tiskových dat podle smlouvy se sjednává zvlášť v průběhu přípravy objednávky.

5. 2. Pro určení smluvní ceny je rozhodná cena za jednotlivé služby uvedená na webovém rozhraní e-shopu v době odeslání objednávky.

5.2.1. Uvedená cena u jednotlivých poskytovaných služeb je konečná, vyjma služeb uvedených v sekci webového rozhraní e-shopu, kde uživatel zasílá vlastní podklady či data, tzn. kde je zákazník, vzhledem k náročnější povaze služby, předem informován o následném kontaktování pracovníkem provozovatele, pro případné bližší určení termínu provedení služby, expedice zákazníkovi a ceny. Uvedená cena podle tohoto článku neobsahuje náklady na dopravu zboží.

5.2.2. Info o nákladech spojených s balením a dodáním zboží v rámci služeb poskytnutých provozovatelem obsahuje e-shop rozhraní obchodu a platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci České a Slovenské republiky.

5. 3. Cena za jednotlivé služby zůstává závazná do doby, než dojde ke změně této ceny na webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není dotčeno právo provozovatele uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek a to v případech, kdy je zákazník na webovém rozhraní obchodu informován, že uvedená cena nemusí být konečná (sekci webového rozhraní kde uživatel zasílá vlastní podklady či data“).

5. 4. Cenu za objednané služby a případné náklady spojené s dodáním plnění dle smlouvy hradí zákazník provozovateli následujícími způsoby:

a) V hotovosti na dobírku v místě určeném zákazníkem v objednávce

b) Bezhotovostně převodem na účet provozovatele č. 2500418026/2010 vedený u FIO Banka a.s.

c) Bezhotovostně prostřednictvím platebního systému nebo platební brány

e) Po individuální domluvě v hotovosti na provozovně provozovatele na adrese:  Argentinská 26, 170 00 Praha 7

5. 5.  V případě platby v hotovosti nebo platby na dobírku je cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je cena splatná do 5 dnů od uzavření smlouvy.

5. 6.   Případné slevy z ceny poskytnuté provozovatelem nelze vzájemně kombinovat.

5. 7.  Daňový doklad vystavuje provozovatel po uhrazení ceny a zasílá jej v elektronické podobě na elektronickou adresu zákazníka.

5. 8.  Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku si nese každá ze stran smlouvy samostatně.

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6. 1. Právo smluvních stran na odstoupení od smlouvy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „občanský zákoník“). V případě, že kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o

- kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

- smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

- smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

6. 2. Odstoupení je zákazník povinen zaslat na adresu pobočky provozovatele Argentinská 26, 170 00 Praha 7.


6. 3. V případě odstoupení od smlouvy podle čl. 6. 1. obchodních podmínek se smlouva od počátku ruší. Zboží musí být provozovateli vráceno do 5 pracovních dnů od doručení odstoupení od smlouvy. V případě, že zákazník poruší povinnost dle předchozí věty, vzniká provozovateli nárok na smluvní pokutu ve výši 90,- Kč (slovy: „devadesát korun českých“) za každý den prodlení, maximálně však do výše sjednané ceny. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu. Zboží musí být provozovateli vráceno nepoškozené, neopotřebené, v původním počtu (nákladu počtu ks) a je-li to možné, v původním obalu.


6. 4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6. 1. obchodních podmínek je provozovatel povinen vrátit zákazníkovi zaplacené finanční částky nejpozději do 14 pracovních dnů od odstoupení.


6. 5. Zákazník bere na vědomí, že pokud vrácené plnění bude zejména poškozeno, opotřebeno či nebude v původním množství (náklad počtu ks), vzniká provozovateli nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé.

7. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

7. 1. Způsob doručení plnění zákazníkovi určuje provozovatel, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy určen na základě požadavku zákazníka, nese zákazník riziko a případné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.


7. 2. Je-li provozovatel podle smlouvy povinen dodat plnění na místo určené zákazníkem v objednávce, je zákazník povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme- li zákazník zboží při dodání, je provozovatel oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 400,- Kč (slovy: „čtyřista korun českých“) a dále je oprávněn odstoupit od smlouvy. Náklady na opakované doručení plnění nese zákazník. V případě opakovaně nepřevzatých zásilek dochází k jejich předání našemu právnímu zástupci za účelem vymáhání (platební rozkaz, soud, insolvence).

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

8. 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.


8. 2. Provozovatel odpovídá za vady, které má zboží při převzetí zákazníkem.


8.2.1. Provozovatel odpovídá za vady zboží, jejichž příčinou je vadnost materiálu dodaného zákazníkem či nevhodnost jeho pokynů, jestliže zákazníka na vadnost materiálu či nevhodnost jeho pokynů neupozornil.


8. 3. Provozovatel odpovídá zákazníkovi za to, že zboží je ve shodě se smlouvou, zejména pak, že je bez vad. Vadami se rozumí zejména chyby digitálního, ofsetového a inkoustového tisku tj. diametrální odlišnosti v barevnostech, chyby v 3D laku či plochy pokrytí folii a další. Vadami se nerozumí typografické chyby v textech a chyby při elektronickém návrhu produktů, které nebyly zákazníkem dostatečně zkontrolovány a byly následně odeslány v objednávce provozovateli jako správné (potvrzení o správnosti vložených údajů). Za vady se dále nepovažují drobné barvové odlišnosti náhledu produktu na počítačovém monitoru a reálnou tiskovinou. Tolerance při konečném zpracování tj. primárně ořezu je dána technologicky a to 2 mm u vizitek, pozvánek, voucherů či svatebních oznámení. Doporučujeme striktně dodržovat ochranou zónu grafiku a texty či důležité objekty neumisťovat blíže než 3 mm od čistého formátu okraje tiskoviny.


8. 4. Práva vyplývající z odpovědnosti provozovatele za vady je zákazník povinen uplatnit u provozovatele na adrese jeho sídla výše uvedené.

9. UŽIVATELSKÝ ÚČET A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9. 1. Na základě registrace zákazníka provedené na webovém rozhraní e-shopu, může zákazník přistupovat do svého uživatelského účtu (dále jen „uživatelský účet“). Ze svého uživatelského účtu může zákazník provádět objednávky zboží a služeb, úpravy návrhu produktů nebo prohlížet realizované objednávky. Zákazník může provádět objednávání zboží a služeb též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.


9. 2. Při registraci na webové stránce e-shopu a při objednávání zboží je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje, a v případě změny tyto aktualizovat. Provozovatel není povinen ověřovat pravdivost a úplnost uvedených údajů.


9. 3. Přístup k uživatelskému účtu e-shopu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. U objednávek a požadavků zaslaných z konkrétního uživatelského účtu se bere za to, že je činí konkrétní registrovaná osoba.


9. 4. Provozovatel může jednostranně zrušit uživatelský účet klienta, a to v případě, kdy zákazník svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, nebo v případě, kdy zákazník poruší své povinnosti vyplývající ze smlouvy.


9. 5. Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být vždy dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení provozovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


9. 6. Provozovatel není povinen jakkoliv sledovat obsah uživatelského účtu klientů a za původ tohoto obsahu neodpovídá.


9. 7. Provozovatel prohlašuje, že veškeré poskytnuté osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy a marketingovým akcím provozovatele. Tyto údaje nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s dodáním zboží či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Provozovatel postupuje tak, aby žádný zákazník neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života zákazníka. Osobní údaje, které jsou poskytnuty zákazníkem dobrovolně, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Zákazník dává provozovateli souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely provozovatele a to do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním adresovaným provozovateli. Za písemné vyjádření nesouhlasu podle bodu 8. 7. se v tomto případě považuje i elektronická forma vyjádření.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10. 1. Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti /šablony designů všech našich produktů či fotografií tvořící webové rozhraní e-shopu jsou chráněny autorským právem. Zákazník se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.


10. 2. Zákazník není oprávněn při využívání webového rozhraní e-shopu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní e-shopu. Webové rozhraní e-shopu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků provozovatele a který je v souladu s jeho určením.

10. 3. Zákazník bere na vědomí, že provozovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.


10. 4. Znění obchodních podmínek může provozovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

11. DATUM ÚČINNOSTI

11. 1. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 5. 2019